بیشترین استخدامی ها
جستجوی پیشرفته
تمام استخدامی ها
80 فرصت استخدامی

جمع دار اموال
پدیده شیمی قرن
(021) تهران

رئیس مالی
کوروش پخش
(021) تهران

کارشناس حسابداری
پردیس سینمایی کورش
(021) تهران

کارشناس مدیریت محصول
فرآورده های پروتئینی کوروش
(021) تهران

فروشنده حضوری
فرآورده های پروتئینی کوروش
(021) تهران

رئیس برنامه ریزی
سامان پویش تامین (اسپات)
شهرهای متعدد

کارشناس حقوق و دستمزد
صنایع سلولزی ماریناسان
(021) تهران

کارشناس طرح و برنامه
فرآورده های پروتئینی کوروش
(021) تهران

کارشناس برنامه ریزی عملیات
فرآورده های پروتئینی کوروش
(021) تهران

مدیر فروش منطقه
پروتئین ناب کوروش
(021) تهران

رئیس بازرگانی داخلی
پروتئین ناب کوروش
(021) تهران