چشم انداز منابع انسانی

مفهوم مستتر در چشم انداز سازمانها، روشنگر مسیر حرکت و مقصد مطلوبی است که کلیه افراد سازمان را به حرکت در آن مسیر، هدایت مینماید. در حقیقت، افق بلند دید رهبران سازمان، مدینه فاضله ای است که تحقق آن، منوط به حُسن مشارکت کلیه کارکنان خواهد بود. چشم انداز منابع انسانی گروه صنعتی گلرنگ بر همین اساس و با رویکرد آرمانگرایانه رهبران آن، تدوین شده و سرمشق برنامه ها و اقدامات تک تک اعضای این خانواده است.

گروه صنعتی گلرنگ با نگرش سرمایه ای به کارکنان سازمان و تدوین استراتژیهای شفاف در این رابطه، راه را برای بروز توانمندیها و شایستگیهای کارکنان خود هموار نموده است. از سوی دیگر، هر یک از همکاران ما با آگاهی از جایگاه خود در تحقق مأموریت سازمان، متعهد به نقش آفرینی در بهترین سطح عملکرد و بهبود مستمر مهارتهای خود هستند.

تحقق چشم انداز گروه صنعتی گلرنگ با فراهم آوردن کلیه ابعاد زندگی شغلی اعم از وجود رویه های کاری استاندارد و علمی، حمایت از آفرینش و نگهداشت فرهنگ سازمانی بالغ و تناسب منصفانه پرداخت و عملکرد، برنامه ریزی شده و مجدانه از طرف رهبران و کارکنان آن، پیگیری میشود.